Xecs d’innovació

Què és el projecte FAD-ins

Més de vint-i-cinc petites i mitjanes empreses (pimes) han rebut entre 3.500 € i 5.000 € per a dur a terme projectes innovadors en els sectors de la moda, l’ audiovisual i el disseny industrial.

El projecte FAD-INS (Fashion, Audiovisual, Design Industries Innovation Schemes) és un projecte pilot, liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona, que pretén demostrar la viabilitat i l’eficiència dels xecs com element clau per finançar la innovació a l’empresa.

Els instruments tradicionals de suport a les activitats d’innovació acostumen a portar associada una càrrega administrativa considerable i llargs períodes d’aplicació que en dificulten l’accés a petites i mitjanes empreses. Amb aquests xecs, en canvi, es proposa un servei més àgil que permeti a les empreses seleccionades obtenir un xec d’innovació que podran bescanviar per serveis dissenyats “a mida”, adaptats a cada cas particular i realitzats per proveïdors homologats.

Objectius

  • Implementar un sistema de xecs d’innovació pels sectors de la moda, el disseny industrial i l’audiovisual.
  • Oferir serveis “a mida” per impulsar la innovació a l’empresa.
  • Agilitzar i simplificar el procés de sol·licitud i concessió dels xecs.
  • Facilitar el treball en xarxa i promoure la col·laboració entre pimes (Networking)
  • Garantir la sostenibilitat a llarg termini dels xecs d’innovació.
  • Posar en valor la viabilitat i l’eficiència dels xecs com a elements clau en el finançament de processos innovadors a l’empresa.

Downloads

European Creative Industries Alliance (ECIA)

El projecte FAD-INS s’inclou dins de la iniciativa pilot European Creative Industries Alliance (ECIA). ECIA és una iniciativa política integrada que combina l’aprenentatge de polítiques amb 8 accions concretes repartides entre xecs d’innovació, un millor accés al finançament i l’excel·lència dels clústers. Es tracta d’una plataforma oberta que reuneix els responsables polítics i els professionals de suport empresarial a partir de 28 organitzacions associades i 12 països. El seu objectiu general és formar una comunitat a Europa que doni suport activament a les indústries creatives com a motor de la competitivitat, la creació d’ocupació i el canvi estructural mitjançant el desenvolupament i les millors pràctiques i eines per a les indústries creatives. Més informació a: www.howtogrow.eu/ecia/about-ecia